Zasady rekrutacji

 
 

Zasady rekrutacji  uczniów do klasy pierwszej

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie

Rok szkolny 2015/2016

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 2. decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty

  http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111id=9353

 WYMAGANE DOKUMENTY
 1. podanie o przyjęcie
  -w przypadku udziału w rekrutacji otwartej podanie wydrukowane z systemu rekrutacji
  -w przypadku wyboru tylko(!)  gimnazjum obwodowego podanie wypełnione ręcznie -do pobrania  TUTAJ   lub w sekretariacie szkoły
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,
 4. karta zdrowia.
KRYTERIA REKRUTACJI

1).    Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są
do gimnazjum z urzędu.

2).    Uczniowie spoza rejonu przyjmowani będą po spełnieniu następujących warunków:

 • co najmniej dobra ocena z zachowania,
 • minimum 25 pkt rekrutacyjnych,
 • przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, język angielski, muzyka, wychowanie fizyczne.
TERMINARZ
 1. Od 23 marca do 19 czerwca 2015 r.   składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek).
 2. Do 30 czerwca  2015 r.  składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych dokumentów.
 3. 3 lipca 2015 r. godz. 13.00  podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Do 7 lipca 2015 r.  potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
 5. 8 lipca 2015 r. godz. 13.00  podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 6. Od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 r.   rekrutacja  uzupełniająca.