Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji  uczniów do klasy pierwszej

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie

Rok szkolny 2015/2016

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 2. decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty

  http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111id=9353

 WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie o przyjęcie do gimnazjum:
  • w przypadku uczniów spoza obwodu biorących udział w rekrutacji otwartej (wyboru więcej niż 1 gimnazjum) podanie wydrukowane z systemu rekrutacji po zarejestrowaniu się na stronie: https://tarnow-gim.edu.com.pl/kandydat/
  • w przypadku uczniów zgłaszających chęć uczęszczania jedynie do gimnazjum obwodowego, podanie wypełnione ręcznie (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej (zaświadczenie z OKE).
 4. Opinia psychologiczno- pedagogiczna kandydata oraz orzeczenie z Poradni – jeśli posiada.
KRYTERIA REKRUTACJI 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do gimnazjum z urzędu, po doniesieniu do sekretariatu szkoły wymaganych dokumentów.

Uczniowie spoza rejonu przyjmowani będą po spełnieniu następujących warunków:

   • co najmniej dobra ocena z zachowania,
   • minimum  25 pkt rekrutacyjnych ,
   • przedmioty punktowane ze świadectwa to: język polski, matematyka, język angielski, muzyka, wychowanie fizyczne.

 

ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY.

 TERMINARZ
   1. Od 23 marca do 19 czerwca 2015 r.   składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek).
   2. Do 30 czerwca  2015 r.  składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych dokumentów.
   3. 3 lipca 2015 r. godz. 13.00  podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   4. Do 7 lipca 2015 r.  potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
   5. 8 lipca 2015 r. godz. 13.00  podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   6. Od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 r.   rekrutacja  uzupełniająca.